Posts

Showing posts from November, 2016

MANDUKYA UPANISHAD : Chapter-1. "AGAMA PRAKARANA" ( The Scriptural Treatise ) Mantram-1, Discussion- 8.

Image
MANDUKYA UPANISHAD
Chapter-1.
"AGAMA PRAKARANA"
( The Scriptural Treatise )

Mantram-1

"Harih  Aum,  Aum,-ityetad-aksharam-idam  sarvam

tasyopa-vyakhyanam  bhutam  bhavad-bhavisyad  iti

sarvam-onkara  eva,  yac-canyat-trikalatitam

tad-apy-onkara  eva."

Harih  Aum  =  symbol  of  para Brahmam;
Aum  iti  =  Omkara  ( iti )  thus;
etat  aksharam  =  this  syllable;
idam  sarvam  =  ( is )  all  this;
tasya  =  of  that  ( Omkara );
upa-vyakhyanam  =  a  clear  exposition;
bhutam  =  the  past;
bhavat  =  the  present;
bhavishyat  =  ( and )  the  future;
iti  =  thus  ( belonging  to );
sarvam  =  all  this;
Omkara  eva  =  ( is )  Omkara  only;
yat  =  that  which  is;
ca  =  and;
anyat  =  anything  else;
trikala  atitam  =  beyond  ( the  three  periods  of )  time;
tat  =  that;
api  =  also;
Omkarah  =  ( is )  Omkara;
eva  =  only.

"Harih  Aum, Aum,  the  word,  is  all  this.  A  clear  explanation  of  it  is  ( the  following )" : -

"All  that …

MANDUKYA UPANISHAD : Chapter-1. "AGAMA PRAKARANA" ( The Scriptural Treatise ) Mantram-1, Discussion- 7.

Image
MANDUKYA UPANISHAD
Chapter-1.
"AGAMA PRAKARANA"
( The Scriptural Treatise )

Mantram-1

"Harih  Aum,  Aum,-ityetad-aksharam-idam  sarvam

tasyopa-vyakhyanam  bhutam  bhavad-bhavisyad  iti

sarvam-onkara  eva,  yac-canyat-trikalatitam

tad-apy-onkara  eva."

Harih  Aum  =  symbol  of  para Brahmam;
Aum  iti  =  Omkara  ( iti )  thus;
etat  aksharam  =  this  syllable;
idam  sarvam  =  ( is )  all  this;
tasya  =  of  that  ( Omkara );
upa-vyakhyanam  =  a  clear  exposition;
bhutam  =  the  past;
bhavat  =  the  present;
bhavishyat  =  ( and )  the  future;
iti  =  thus  ( belonging  to );
sarvam  =  all  this;
Omkara  eva  =  ( is )  Omkara  only;
yat  =  that  which  is;
ca  =  and;
anyat  =  anything  else;
trikala  atitam  =  beyond  ( the  three  periods  of )  time;
tat  =  that;
api  =  also;
Omkarah  =  ( is )  Omkara;
eva  =  only.

"Harih  Aum, Aum,  the  word,  is  all  this.  A  clear  explanation  of  it  is  ( the  following )" : -

"All  that …

MANDUKYA UPANISHAD : Chapter-1. "AGAMA PRAKARANA" ( The Scriptural Treatise ) Mantram-1, Discussion- 6.

Image
MANDUKYA UPANISHAD
Chapter-1.
"AGAMA PRAKARANA"
( The Scriptural Treatise )

Mantram-1

"Harih  Aum,  Aum,-ityetad-aksharam-idam  sarvam

tasyopa-vyakhyanam  bhutam  bhavad-bhavisyad  iti

sarvam-onkara  eva,  yac-canyat-trikalatitam

tad-apy-onkara  eva."

Harih  Aum  =  symbol  of  para Brahmam;
Aum  iti  =  Omkara  ( iti )  thus;
etat  aksharam  =  this  syllable;
idam  sarvam  =  ( is )  all  this;
tasya  =  of  that  ( Omkara );
upa-vyakhyanam  =  a  clear  exposition;
bhutam  =  the  past;
bhavat  =  the  present;
bhavishyat  =  ( and )  the  future;
iti  =  thus  ( belonging  to );
sarvam  =  all  this;
Omkara  eva  =  ( is )  Omkara  only;
yat  =  that  which  is;
ca  =  and;
anyat  =  anything  else;
trikala  atitam  =  beyond  ( the  three  periods  of )  time;
tat  =  that;
api  =  also;
Omkarah  =  ( is )  Omkara;
eva  =  only.

"Harih  Aum, Aum,  the  word,  is  all  this.  A  clear  explanation  of  it  is  ( the  following )" : -

"All  that …

MANDUKYA UPANISHAD : Chapter-1. "AGAMA PRAKARANA" ( The Scriptural Treatise ) Mantram-1, Discussion- 5.

Image
MANDUKYA UPANISHAD

Chapter-1.

"AGAMA PRAKARANA"
( The Scriptural Treatise )

Mantram-1

"Harih  Aum,  Aum,-ityetad-aksharam-idam  sarvam

tasyopa-vyakhyanam  bhutam  bhavad-bhavisyad  iti

sarvam-onkara  eva,  yac-canyat-trikalatitam

tad-apy-onkara  eva."


Harih  Aum  =  symbol  of  para Brahmam;

Aum  iti  =  Omkara  ( iti )  thus;

etat  aksharam  =  this  syllable;

idam  sarvam  =  ( is )  all  this;

tasya  =  of  that  ( Omkara );

upa-vyakhyanam  =  a  clear  exposition;

bhutam  =  the  past;

bhavat  =  the  present;

bhavishyat  =  ( and )  the  future;

iti  =  thus  ( belonging  to );

sarvam  =  all  this;

Omkara  eva  =  ( is )  Omkara  only;

yat  =  that  which  is;

ca  =  and;

anyat  =  anything  else;

trikala  atitam  =  beyond  ( the  three  periods  of )  time;

tat  =  that;

api  =  also;

Omkarah  =  ( is )  Omkara;

eva  =  only.


"Harih  Aum, Aum,  the  word,  is  all  this.  A  clear  explanation  of  it  is  ( the  following )" : -

"All  that …